Условия продажба

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

 1. Настоящите Общи условия на продажба („Общи условия“) са предназначени да регулират отношенията между „БДЗП“ ЕООД, ЕИК 200665710, със седалище в гр. София, ж.к. ЯВОРОВ, бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1 (наричано по-долу за краткост „Продавач“) и потребителите на електронния магазин, намиращ се на домейн www.vrabcheta.bg („Електронен магазин“).
 2. Общите условия са задължителни за всички поръчки, направени чрез Електронния магазин. С изпращането на поръчка клиентът приема настоящите Общи условия и дава изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние в следствие на направена от него Поръчка.
 3. Чрез Електронния магазин клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача стоки.
 4. Достъпът до Електронния магазин с оглед създаване на поръчка е позволен на всеки дееспособен клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.
 5. Изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите, публикувани на Електронния магазин, имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки при заснемане и/или възпроизвеждане, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.
 6. Характеристиките, описанията и цените на стоките на Електронния магазин могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от клиент.
 7. Възможно е сайтът да съдържа линкове (връзки) към други сайтове, като Продавачът не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.
 8. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
 9. Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.

 

ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави поръчка на Електронния магазин чрез добавянето на предлаганите стоки в кошницата за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.
 2. Завършвайки своята поръчка, клиентът трябва да приеме изрично настоящите Общи условия и да потвърди, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
 3. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.
 4. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

 1. Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането и приемането на поръчката.
 2. Договорът за продажба от разстояние се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от клиента поръчка. Ако в рамките на 2 (два) работни дни от изпращане на поръчка клиентът не получи потвърждение за приемане, същата се счита за отказана или не е получена, а договорът не е сключен.
 3. При всички случаи, дори и клиентът да не е получил изрично потвърждение, същият дължи плащане в пълен размер при получаване на стоката.
 4. Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.
 5. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано. Продавачът не гарантира наличността на никой продукт, предлаган чрез Електронния магазин, преди да потвърди на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.
 1. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходната точка 17.
 2. Всички цени на Електронния магазин са обявени в лева с включен ДДС. Цената не включва разноските за доставка и дължимите такси при плащане. Цената на доставката е според тарифите за доставки на Еконт Експрес и Спиди за страната.
 3. Продавачът си запазва правото да променя цените на стоките по всяко време, без предварително да известява за това клиентите. Цената за конкретен договор е тази, която е посочена в момента на поръчката. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

 

ДОСТАВКА

 1. Поръчки се обработват всеки работен ден и се изпращат с икономична доставка (до 2 работни дни). Поръчки, направени в петък след 12 ч. се изпращат в понеделник или (когато понеделник е почивен) съответния първи работен ден.
 2. Срокът на доставка на стоката се определя за всяка поръчка поотделно при потвърждаване. Продавачът уведомява клиента по телефон или електронна поща в случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди изменената поръчка. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на получените суми (ако има такива).
 3. Поръчаните стоки се доставят чрез куриерска фирма Еконт Експрес или Спиди на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма, чрез собствен транспорт на посочен от клиента адрес (до входа на адреса или най-близкото място, където е възможно да се паркира).
 4. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.
 5. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 6. Доставките се извършват съобразно графика на съответната куриерска фирма. Посочената от Продавача информация за сроковете за доставка на стоките е ориентировъчна и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.
 7. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера. Клиентът трябва да прегледа стоката и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.
 8. При предаване на стоката, клиентът или съответното трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката от името на клиента и е на посочения от клиента адрес.
 9. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от служител на избрания куриер, приеме стоките.
 10. Собствеността върху стоките се прехвърля към клиента след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.
 11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай клиентът е длъжен да обезщети Продавача за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 12. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА

 1. Право на отказ от сключения договор имат всички клиенти, които закупуват стоки за лично ползване и имат качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).
 2. Всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне доставени стоки при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 15 (петнадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът по предходното изречение започва да тече считано от датата, на която клиентът приеме последната стока. Транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.
 3. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

(а)   за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;

(б)   за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

(в) за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от клиента;

(г)    за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(д)   за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени. 

 1. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки и да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено като изпрати електронно съобщение до bspb.ltd@bspb.org в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ, наличен тук.
 2. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.
 3. Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 4. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:

(а)   Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, посочено в Електронния магазин - в този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга и корекция на разликата в цената (ако има такава). Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.

(б)   Съществено нарушена опаковка или неработещ продукт – клиентът може да поиска замяна на стоката още при получаването, ако установи, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача.

(в)   Объркана стока при доставката - ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. В този случай разходите за връщане и нова доставка се поемат от Продавача.

 1. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефон: 02/979 95 00 или на имейл адрес: bspb.ltd@bspb.org
 2. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14 дневния срок.
 3. Стоките следва да бъдат върнати на Продавача на адрес: гр. София, ж.к. Яворов бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1 с опция за преглед, за да може да бъде установено съответствието с условията на връщане.
 4. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора. От сумата, която клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.
 5. Възстановяването на сумата се извършва по банков път на сметката посочена във формуляра за връщане или чрез наложен платеж. Ако плащането е направено с банкова карта, сумата се връща по картата, от която е направено плащането.
 6. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на върнатите стоки.

 

ГАРАНЦИИОННА ОТГОВОРНОСТ

 1. Предлаганите чрез Електронния магазин стоки са с гаранция за съответствие, съгласно действащото законодателство.
 2. Допълнителна търговска гаранция може да бъде налична за конкретни продукти съобразно гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор. Наличието на такава търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на ЗЗП.

Права на потребителя съгласно ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Продавачът събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Основание за събиране и обработване на съответните лични данни са нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, както и изпълнението на законови изисквания към Продавача във връзка със счетоводно и данъчно отчитане.
 2. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни е налична в Декларацията за защита на личните данни на Продавача, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

 

ОТГОВОРНОСТ

 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 2. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на Електронния магазин и сайтът, на който се намира, или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието на сайта, които могат да доведат до вреди.
 3. Продавачът не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до Електронния магазин и сайтът, на който той се намира, или до неговото съдържание и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.
 4. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.
 2. Настоящите Общи условия се подчиняват на и следва да бъдат тълкувани в съответствие с българското право.
 3. Споровете, които могат да настъпят между Продавача и клиент, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в гр. София.
 4. В съответствие със ЗЗП, всеки клиент, имащ качеството „потребител“, може да се обърне за помощ към орган за алтернативно разрешаване на потребителски спорове („ОАРС“), в района на компетентност на който се намира седалището на Продавача. Пълен списък на ОАРС за територията на Република България може да бъде намерен на адрес: www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_2018.pdf
 5. Продавачът не е поел задължение към никой ОАРС и не е задължен да участва в процедури пред ОАРС.
 6. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от Продавача, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта на Електронния магазин. Изменените Общи условия важат за поръчка след датата на тяхното публикуване и не засягат вече приети поръчки.

Настоящите Общи условия сa в сила от 01.03.2019 г.

 

Празна категория